Danh sách ấn phẩm - Cục Quản lý cạnh tranh

 • Tên ấn phẩm :Hỏi đáp về Bán hàng đa cấp

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương

 • Nhà xuất bản :NXB Dân Trí

 • Số trang :0

 • Tên ấn phẩm :Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam năm 2014

 • Năm xuất bản :2015

 • Số trang :0

 • Tên ấn phẩm :Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế năm 2013

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương

 • Năm xuất bản :2014

 • Số trang :0

 • Tên ấn phẩm :Báo cáo hoạt động Cục Quản lý cạnh tranh 2011

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương

 • Năm xuất bản :2012

 • Số trang :71

 • Tên ấn phẩm :Giáo trình đào tạo Luật và chính sách cạnh tranh

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương

 • Năm xuất bản :2012

 • Số trang :185