Danh sách ấn phẩm - Cục Quản lý cạnh tranh

 • Tên ấn phẩm :Sổ tay Tư vấn viên về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 • Tác giả : Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương

 • Số xuất bản :374/QĐ-NXBHĐ

 • Năm xuất bản :2017

 • Nhà xuất bản :Hồng Đức

 • Số trang :128

 • Tên ấn phẩm :Hỏi - Đáp Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 • Tác giả : Cục Quản lý cạnh tranh

 • Năm xuất bản :2016

 • Nhà xuất bản :Hồng Đức

 • Số trang :196

 • Tải sách : Tải về

 • Tên ấn phẩm :Hỏi đáp về Quyền lợi người tiêu dùng

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương

 • Nhà xuất bản :NXB Lao động - Xã hội

 • Số trang :0

 • Tên ấn phẩm :Tổng quan Luật Bảo vệ Người Tiêu dùng Việt Nam

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương

 • Số xuất bản :25

 • Năm xuất bản :2012

 • Số trang :0

 • Tên ấn phẩm :Hỏi đáp về Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Thương Mại

 • Số xuất bản :38-2006/CXB/7-94/LĐXH

 • Năm xuất bản :2007

 • Nhà xuất bản :NXB Lao động - Xã hội

 • Số trang :299