Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:.
Tên văn bản Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Malaysia.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu .
Tập đính kèm Luat BVNTD 1999 Malaysia.zip