Lãnh đạo cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương

 • Cục trưởng

 • Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân

 • Điện thoại: 02422205001

 • Email:tannsn@moit.gov.vn


 • Chi tiết
 • Phó cục trưởng
  Ông Lê Quang Lân

 • Điện thoại: 02422205008

 • Email:lanlq@moit.gov.vn


 • Chi tiết
 • Phó cục trưởng
  Ông Trịnh Anh Tuấn

 • Điện thoại: 02422205009

 • Email:tuanta@moit.gov.vn


 • Chi tiết