Một số vấn đề về Quản lý Thực phẩm chức năng ở Việt Nam  09-04-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Hiện nay, việc quản lý TPCN ở Việt Nam được dựa trên quan điểm của Hội nghị quốc tế: TPCN phải là thực phẩm, phải an toàn, không chấp nhận việc công bố khả năng chữa trị bệnh và công bố về TPCN phải trung thực, rõ ràng, tránh gây nhầm lẫn. Từ năm 2000 đến 2004, Bộ Y tế đã lần lượt ban hành 3 văn bản thay thế nhau, gồm có: Thông tư số 17/2000/TT- BYT về “Hướng dẫn đăng ký các sản phẩm dưới dạng thuốc- thực phẩm”, Thông tư số 20/2001/TT- BYT “Hướng dẫn quản lý các sản phẩm thuốc- thực phẩm” và Thông tư số 08/2004/TT- BYT vê “Hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng”.

Thực thi bảo vệ người tiêu dùng tại Mỹ  09-04-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu Dùng, Cơ quan luật pháp Hoa Kỳ đã ban hành khá nhiều các luật để áp dụng trong đời sống kinh tế xã hội. Sau đây là một số luật cơ bản mà các doanh nghiệp, tổ chức, … làm ăn kinh doanh với thị trường Mỹ cần nắm bắt để tuân thủ, tránh các trường hợp vi phạm luật không đáng có. Các nguồn luật bảo vệ người tiêu dùng bao gồm các luật của liên bang và các bang. Hoa Kỳ theo hệ thống luật Anh - Mỹ (common law system - hay được dịch là hệ thống thông luật) nên các phán quyết của tòa án diễn giải các luật bảo vệ người tiêu dùng cũng trở thành luật.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày