Thực thi bảo vệ người tiêu dùng tại Mỹ  09-04-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu Dùng, Cơ quan luật pháp Hoa Kỳ đã ban hành khá nhiều các luật để áp dụng trong đời sống kinh tế xã hội. Sau đây là một số luật cơ bản mà các doanh nghiệp, tổ chức, … làm ăn kinh doanh với thị trường Mỹ cần nắm bắt để tuân thủ, tránh các trường hợp vi phạm luật không đáng có. Các nguồn luật bảo vệ người tiêu dùng bao gồm các luật của liên bang và các bang. Hoa Kỳ theo hệ thống luật Anh - Mỹ (common law system - hay được dịch là hệ thống thông luật) nên các phán quyết của tòa án diễn giải các luật bảo vệ người tiêu dùng cũng trở thành luật.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày