Tổng quan pháp luật bảo vệ nguời tiêu dùng của Hoa Kỳ 09-04-2009

edf40wrjww2News:News_Intro

edf40wrjww2News:News_Content

Vấn đề bảo vệ người tiêu dùng của Mỹ đã được đề cập đến trong Luật “Magnuson Moss” năm 1975. Đây là Luật về các bảo đảm và thẩm quyền của ban thương mại Liên Bang; trong đó nêu rõ những yêu cầu đối với những nhà sản xut và phân phối cũng như cung cấp cho người tiêu dùng những danh mục chuẩn tối thiểu của Liên Bang để tự bảo vệ mình. Luật này quy định nghĩa vụ bồi thường thiệt hại tổn thất hay đền bù, thay thế hàng hoá của doanh nghiệp khi xảy ra khiếu nại về hàng hoá. Các điều khoản trong hợp đồng đã được chú ý hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng như việc cấm các doanh nghiệp đưa ra các điều khoản bảo lưu bất lợi cho người tiêu dùng, miễn trách nhiệm của doanh nghiệp đối với hàng hoá của mình hay làm giảm đi trách nhiệm đó. Do vậy, doanh nghiệp không thể từ bỏ các bảo đảm đương nhiên hoặc biến đổi chúng cho hàng hoá mình sản xuất hay phân phối.

Pháp luật Hoa Kỳ còn xem xét đến khả năng cần phải quy định trong văn bản về nghĩa vụ bảo đảm và người mua phải sử dụng thể thức đó trước khi thưa kiện tại toà án để bảo vệ quyền lợi của  mình. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ còn có một hệ thống các văn bản pháp luật bảo vệ người tiêu dùng quy định khá chi tiết và cụ thể về các khái niệm và hành vi để người tiêu dùng có thể tham khảo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình; ví dụ như Luật bảo đảm khi bán hàng hoá tiêu dùng như Luật bảo hộ tín dụng tiêu dùng, Luật An toàn hàng hoá tiêu dùng, Luật về nghĩa vụ đóng bao bì bảo đảm tránh sự thâm nhập của chất độc hại, Luật cấm dùng các chất gây hại sức khoẻ con người.

Ngoài ra, pháp luật Hoa Kỳ cũng đưa ra khả năng điều chỉnh quan hệ hợp đồng giữa các công ty sản suất hoặc phân phối với người tiêu dùng các sản phẩm hoặc dịch vụ của các công ty đó thông qua những nghĩa vụ bổ sung đối với nhà sản xuất hoặc dịch vụ, và người tiêu dùng được hưởng các bảo đảm phù hợp và được sử dụng những phương tiện khác nhau để bảo vệ lợi ích của mình.

                                                                                                                                              (Nguồn: CCID – VCAD)

  • Tags:

Các tin khác

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày