Giới thiệu về Kế hoạch Hành động chiến lược về Bảo vệ người tiêu dùng của ASEAN đến năm 2025 01-03-2017

Giới thiệu về Kế hoạch Hành động chiến lược về Bảo vệ người tiêu dùng của ASEAN đến năm 2025

edf40wrjww2News:News_Intro
Cộng đồng kinh tế ASEAN (gọi tắt là AEC) là một trong 3 trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn ASEAN 2020, theo đó AEC nhằm mục tiêu tạo ra một thị trường chung duy nhất và cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề; từ đó nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự thịnh vượng chung cho cả khu vực; tạo sự hấp dẫn với đầu tư - kinh doanh từ bên ngoài. AEC chính thức được thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết nối nền kinh tế của 10 quốc gia ASEAN với quy mô dân số khoảng 630 triệu người, là nền kinh tế lớn thứ ba ở châu Á và lớn thứ bảy trên thế giới (năm 2014).

edf40wrjww2News:News_Content

          Hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khu vực ASEAN cũng đã được các nước thành viên quan tâm, phát triển. Do vậy Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN (gọi tắt là ACCP) đã được thành lập bởi các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN vào tháng 8 năm 2007 với thành viên là đại diện các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của các nước ASEAN. Hiện nay, 09 nước gồm Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Lào, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đều đã ban hành các luật cơ bản về bảo vệ người tiêu dùng.

          Vấn đề về bảo vệ người tiêu dùng cũng đã được xác định trong bản Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 (AEC Blueprint). Cụ thể, AEC Blueprint 2025 đã chỉ ra bảo vệ người tiêu dùng là một phần không thể thiếu của một thị trường hiện đại, bền vững, hiệu quả và công bằng. Vì vậy, thị trường này đòi hỏi phải có một hệ thống bảo vệ người tiêu dùng quốc gia và khu vực toàn diện và hữu hiệu, vận hành thông qua pháp luật, cơ chế bồi thường và các hoạt động ​​nâng cao nhận thức của công chúng có hiệu quả.

         Trong thời gian qua, các thành viên của ACCP đã có sự phối hợp, hợp tác khá chặt chẽ trong hoạt động bảo vệ người tiêu dùng khu vực ASEAN. Nhiều sáng kiến đã được triển khai như xây dựng website riêng, xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, cảnh báo về sản phẩm không an toàn, cơ chế phối hợp giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng ấn phẩm tuyên truyền về bảo vệ người tiêu dùng ASEAN,... Đặc biệt, trong một nỗ lực gần đây, các thành viên của ACCP đã thông qua bản Kế hoạch Hành động chiến lược về Bảo vệ người tiêu dùng của ASEAN giai đoạn 2016-2025 (ASAPCP).

         Ngày 6 tháng 2 năm 2017, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (gọi tắt là AEM) và Hội đồng AEC đã thông qua Kế hoạch Hành động chiến lược Thống nhất của AEC đến năm 2025 (Kế hoạch CSAP) để bổ sung vào bản Kế hoạch AEC Blueprint 2025. Điểm đáng lưu ý là nội dung của Kế hoạch Hành động chiến lược về Bảo vệ người tiêu dùng của ASEAN giai đoạn 2016-2025 do ACCP xây dựng đã được các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thông qua, đưa vào trong bản Kế hoạch CSAP nói trên. Dưới đây, xin được giới thiệu toàn bộ nội dung của kế hoạch hành động chiến lược về bảo vệ người tiêu dùng này. Kế hoạch này sẽ được thực hiện bởi ACCP.

1.  Mục tiêu

Mục tiêu chung của Kế hoạch hành động chiến lược về Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN giai đoạn 2016-2025 là nhằm tạo ra các hệ thống bảo vệ người tiêu dùng quốc gia và khu vực toàn diện, được vận hành tốt thông qua việc thực thi pháp luật, cơ chế bồi thường có hiệu quả nâng cao nhận thức công chúng.

Dưới đây là các mục tiêu cụ thể cần đạt được trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2025:

a)  Thiết lập một khuôn khổ bảo vệ người tiêu dùng chung của ASEAN thông qua một mức độ cao hơn của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường việc thực thi và giám sát của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng các cơ chế bồi thường bao gồm các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế.

b)  Thúc đẩy một mức độ cao hơn về quyền và kiến thức của người tiêu dùng bằng việc cung cấp, chia sẻ thông tintăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng.

c)  Xây dựng sự tự tin cao hơn cho người tiêu dùng và các giao dịch thương mại xuyên biên giới bằng việc tăng cường thực thi an toàn sản phẩm, sự tham gia mạnh mẽ hơn của đại diện người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

d)  Khuyến khích các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng trong các chính sách của ASEAN thông qua đánh giá tác động của các chính sách bảo vệ người tiêu dùng và phát triển các chính sách dựa trên tri thức.

e)  Đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ như tài chính, thương mại điện tử, vận tải hàng không, năng lượng viễn thông.

2.  Các hoạt động chính và thời gian thực hiện

Để đạt được mục tiêu cụ thể a) nói trên, Kế hoạch đã chỉ ra các hành động chính cần thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Áp dụng một bộ Các nguyên tắc cấp cao cho bảo vệ người tiêu dùng (vào năm 2017).

- Tiến hành việc rà soát tự nguyện cho các luật bảo vệ người tiêu dùng (từ 2016-2025).

- Hiện đại hóa (có tính đến các nguyên tắc cấp cao) các quy định liên quan của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng quốc gia (điều khoản hợp đồng không công bằng, thương mại điện tử, trách nhiệm sản phẩm / an toàn, thông tin cá nhân của người tiêu dùng) (từ 2020-2025).

- Thiết lập một hệ thống quản lý nhận thức và trao đổi thông tin trong ASEAN (vào năm 2020).

- Xây dựng các bản hướng dẫn chung đối với Phương thức Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) (vào năm 2020).

- Thành lập các tòa án quốc gia để giải quyết các vụ việc khiếu nại nhỏ và / hoặc Hệ thống Giải quyết Tranh chấp thay thế (vào năm 2025)

Để đạt được mục tiêu cụ thể b) nói trên, Kế hoạch đã chỉ ra các hành động chính cần thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Xây dựng Sổ tay về Bảo vệ người tiêu dùng (vào năm 2018).

- Thiết lập trang web và cơ sở dữ liệu về "các điều khoản hợp đồng không công bằng" và bản hướng dẫn cho người tiêu dùng (vào năm 2018).

- Phát hành báo cáo về nhu cầu và hạn chế trong việc tiếp cận cơ chế bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng trong ASEAN (vào năm 2018).

- Phát triển các công cụ phổ biến thông tin và công cụ tương tác trực tuyến học từ xa (vào năm 2018).

Để đạt được mục tiêu cụ thể c) nói trên, Kế hoạch đã chỉ ra các hành động chính cần thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Tăng cường sự vận hành có hiệu quả của Hệ thống Cảnh báo Sản phẩm ASEAN (vào năm 2018)

- Xây dựng khuôn khổ cho việc thu thập và đánh giá các dữ liệu về thiệt hại do sản phẩm gây ra(vào năm 2020).

- Thiết lập hệ thống Giải quyết tranh chấp Trực tuyến quốc gia (ODR) (vào năm 2020).

- Phát triển mạng lưới ODR của ASEAN (vào năm 2021).

- Thiết lập cơ chế khiếu nại và điều tra (2016-2025) (vào năm 2022).

- Thúc đẩy sự phát triển và thực hiện các chính sách tiêu dùng bền vữngsự lồng ghép của chúng với các chính sách công khác (từ 2016-2020).

Để đạt được mục tiêu cụ thể d) nói trên, Kế hoạch đã chỉ ra các hành động chính cần thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Xây dựng Chỉ số Quyền của Người tiêu dùng ASEAN (vào năm 2019).

- Thiết lập cơ chế đánh giá tác động toàn diện (vào năm 2020).

- Hoàn thiện phương thức thông tin và nâng cao nhận thức về các chính sách tiêu dùng và cạnh tranh và sự vận hành có hiệu quả của thị trường (từ 2016-2020).

Để đạt được mục tiêu cụ thể e) nói trên, Kế hoạch đã chỉ ra các hành động chính cần thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Tiến hành các hoạt động tuyên truyền trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, vận tải hàng không viễn thông (từ 2016-2025).

- Phối hợp và thực hiện giám sát định kỳ các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trong các lĩnh vực này (từ 2016-2025).

Với việc các nước ASEAN cùng nỗ lực thực hiện kế hoạch này, chúng ta tin rằng hoạt động bảo vệ người tiêu dùng của khu vực ASEAN nói chung, và của Việt Nam nói riêng sẽ được nâng lên một tầm cao mới trong thời gian tới. Theo đó, người tiêu dùng của ASEAN và Việt Nam sẽ được bảo vệ tốt hơn, các trường hợp quyền lợi của người tiêu dùng bị vi phạm thông qua các giao dịch mua bán, tiêu dùng xuyên quốc gia sẽ bị hạn chế, ngăn chặn; các doanh nghiệp cũng có nhiều cơ hội hơn để nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình kể cả trong nước và khu vực. Đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch hành động còn góp phần quan trọng cho việc thực hiện thành công Kế hoạch Tổng thể của Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025, thúc đẩy sự lớn mạnh của Cộng đồng kinh tế ASEAN, xây dựng một môi trường tiêu dùng, kinh doanh ASEAN hiện đại, bền vững, hiệu quả và công bằng.

                                               (Phan Thế Thắng - Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày