Liên kết website

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU,
ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG
I.Thông tin doanh nghiệp :
Tên đơn vị
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số
Địa chỉ
Ngành, nghề kinh doanh
Điện thoại
Fax
II. Thông tin người liên hệ
Họ và tên
Điện thoại
Email
III. Nội dung đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
1. Đăng ký lần đầu/đăng ký lại
2. Áp dụng cho loại hàng hóa/dịch vụ
3. Đối tượng áp dụng
4. Phạm vi áp dụng
5. Thời gian áp dụng
IV. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cam kết và hiểu rằng
1. Đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ các quy định pháp luật là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh;
1. Đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ các quy định pháp luật là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh;
2. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chấp nhận đăng ký có quyền và trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.
3. Đã tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và cam kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nộp kèm theo Đơn đăng ký này không có các điều khoản vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng.
4. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đăng ký và tài liệu kèm theo.
Hồ sơ kèm theo :
Tài liệu gửi kèm :
Mã xác nhận