Liên kết website

Giới thiệu về Bảo vệ Người tiêu dùng

edf40wrjww2LinkPage:LinkPage_Content
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. So với các nước trong khu vực, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ban hành văn bản pháp luật để điều chỉnh vấn đề bảo vệ người tiêu dùng với Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng (Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27/04/1999).
 
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy nền kinh tế thị trường càng phát triển, mức độ tự do hóa thương mại càng gia tăng thì càng nảy sinh nhiều vấn đề không chỉ gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn gây bất ổn cho cả nền kinh tế và xã hội nói chung. Các quy định trong Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nhiều văn bản quy định liên quan nhưng chưa thực thi có hiệu quả, chưa có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn, xử phạt, bồi thường thỏa đáng cho người tiêu dùng. Chính vì vậy Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Luật số 59/2010/QH12) đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Tiếp sau đó, ngày 27 tháng 10 năm 2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2011. Công tác triển khai thi hành hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng đã tạo ra ý thức bảo vệ người tiêu dùng mạnh mẽ trên toàn quốc với mục tiêu xã hội hóa công tác bảo vệ người tiêu dùng. Đầu năm 2012, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh một trong năm vấn đề quan trọng của đất nước là bảo vệ người tiêu dùng. Ngay sau đó quyết đinh số 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung  ra đời và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2012. Quyết định này chỉ rõ 09 nhóm hàng hóa thiết yếu với đời sống dân sinh phải đăng ký nhằm mục đích bảo vệ tối đa quyền lợi của người tiêu dùng.
 
Bên cạnh đó, vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD còn được đề cập ở các mức độ khác nhau tại các văn bản quy phạm pháp luật như: Bộ luật Dân sự (2005), Bộ luật Hình sự (2000), Luật Thương mại (2005), Luật Cạnh tranh (2004), Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (2006), Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi (2005), Luật Chất lượng sản phẩm (2007), Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm (2010), Pháp lệnh Quảng cáo (2001) và nay là Luật Quảng cáo (2012) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013…