Liên kết website

Hệ thống các cơ quan nhà nước về Người tiêu dùng

edf40wrjww2LinkPage:LinkPage_Content
 Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. thực tiễn cho thấy nền kinh tế thị trường càng phát triển, mức độ tự do hóa thương mại càng gia tăng thì càng nảy sinh nhiều vấn đề không chỉ gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn gây bất ổn cho cả nền kinh tế và xã hội nói chung. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Tiếp sau đó, ngày 27 tháng 10 năm 2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2011. Công tác triển khai thi hành hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng đã tạo ra ý thức bảo vệ người tiêu dùng mạnh mẽ trên toàn quốc với mục tiêu xã hội hóa công tác bảo vệ người tiêu dùng. Đầu năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết đinh số 02/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung . Quyết định này chỉ rõ 09 nhóm hàng hóa thiết yếu với đời sống dân sinh phải đăng ký nhằm mục đích bảo vệ tối đa quyền lợi của người tiêu dùng.
 
Hệ thống các cơ quan nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng
 
1. Bộ Công Thương: là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở trung ương.
 
Cục Quản lý cạnh tranh là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại địa phương: là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương.
 
Sở Công Thương là cơ quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.
 
3. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đơn vị giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện mình.
 
 Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về BVQLNTD:
 
Cấp Trung ương: Chính phủ - Bộ Công Thương – Cục Quản lý cạnh tranh – Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
Cấp địa phương: UBND cấp tỉnh - Sở Công Thương –UBND cấp huyện
 
Phòng  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 
Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là bộ phận trực thuộc Cục Quản lý cạnh tranh giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
 
 

Sơ đồ cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng

 
 
 
Phòng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương
 
Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
Điện thoại: 04. 04. 22205022; Fax:04.22205003.