Liên kết website

Quy trình đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

edf40wrjww2LinkPage:LinkPage_Content

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU,

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG THUỘC PHẠM VI PHẢI ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG TẠI

CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-QLCT

 ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh)

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

II. NỘP VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

III. XỬ LÝ HỒ SƠ

IV. TRÌNH KÝ